O PROJEKTU

Projekt je zacílen na výzkum kulturního, sociálního, ekonomického a dopravně technického vývoje železnic v českých zemích / Československu. Cílem je zkoumat železnici v širokém kontextu vývoje společnosti a její modernizace, k níž železnice významně přispěla. V takovém kontextu dosud nebyl fenomén železnice dostatečně zkoumán. Dosavadní bádání se soustředila buď na technicko-provozní data lokomotivního a vozového parku, nebo na dílčí etapy výstavby železnic či tratě, ať již se jednalo o historiky-amatéry, železniční odborníky se zájmem o historii, laiky či zájemce o techniku a o lokální historii. Projekt se koncentruje na význam železnice pro vytváření industriální krajiny (intravilán, extravilán), pro regiony s nadregionální (zemskou, státní) vazbou, pro společnost (umožnění oběhu zboží, osob, pracovní uplatnění, trávení volného času, změny v osídlení, kultura i umění). Akcentována bude každodennost z pohledu železničního personálu i z pohledu cestujících, kulturní stránka železnice (včetně vnějšího a vnitřního „krásna“ železničních artefaktů, tedy lokomotivního i vozového parku, stejně tak železniční architektury a ovlivnění oborů umění). V této souvislosti neujde pozornosti ani fascinace železnicí, která se ve společnosti objevuje v široké škále projevů (hudba, poezie, výtvarné umění, muzejnictví, fotografie – fenomén železničního nadšence). Hlavním výstupem budou dvě interaktivní železniční mapy s popisem a uspořádání výstavy s kritickým katalogem. Zejména v souvislosti s výstavou bude nutně zapojen též dopravně-provozní aspekt. Projekt naváže na dosud realizované počiny (knižní, mapové, výstavní). Zapojením širokého kolektivu odborníků jsou vytvořeny adekvátní odborné předpoklady pro realizaci projektu. Výsledkem bude reflexe železnice jako krajinotvorného činitele, faktoru, který změnil společnost a život jednotlivce, železnice jako součásti národního kulturního dědictví, jinými slovy železnice v kulturním, hospodářském a sociálním aspektu.

VÝSTUPY

Trojrozměrná rekonstrukce železniční tratě dle map a fotografií

Rekonstrukce krajiny a budov podél zaniklé železniční tratě. Trojrozměrná informačně bohatá scéna zachycující vybranou trať a její okolí. Detailně budou zpracovány vybrané budovy spojené s provozem, ostatní zástavba a krajinné prvky budou generovány automatizovaně s využitím procedurálního modelování. Obsah scény bude obohacen o místopisné, technické a historické informace a ikonografický materiál. V přípravě, dokončení 2026.

Mapa rozvoje železniční sítě

Mapa zaměřená na rozvoj železniční sítě v českých zemích / Československu, reflektující vliv železnice na společnost a její vývoj. Online mapová aplikace bude kromě kartografických podkladů doplněna o prostorově lokalizovaný písemný, ikonografický i audiovizuální materiál. V přípravě, dokončení 2027.Výstava

Výstava Co stvořilo železnici. Co stvořila železnice společně s kritickým katalogem. Termín 2025.Železničná doprava na území Slovenska v rokoch 1918 až 1945 a jej dopad na hospodársky rozvoj

Kniha se zaměří na postižení turbulentních změn na slovenské železnici, kterými v letech 1918 až 1945 procházela v souvislosti se změnou státoprávního uspořádání a tím i zátěžových směrů a též v kontextu nástupu motorizace. Vydání 2024.

Každodennost na české (československé) železnici v proměnách času

Kniha bude postihovat proměny všedního dne na české / československé železnici v 19. a 20. století. Každodennost bude sledovat z pohledu cestujících i personálu. Autoři se zaměří na zachycení kultury cestování, sledování vývoje hlavních a doplňkových služeb pro cestující. Z pohledu železničních zaměstnanců bude zkoumáno jejich sociální postavení, pracovní podmínky a společenská prestiž. Vydání 2025.

Kulturní dějiny české (československé) železnice

Železnice představuje vedle dopravního prostředku i významný kulturní fenomén. Na jeho postižení se kniha zaměří. Železnice poskytovala inspiraci umělcům, objevovala se ve výtvarném, slovesném i dramatickém umění. Pozornost bude zacílena i na symboliku, která se se železnicí pojila a její proměny. Vydání 2027.


Autorský tým